“Hindî nangangahulugang kulelat ang Filipino kung hindî siyá ang nauna sapagkat ibá naman ang kaniyang pinagmumulang layuning pilosopiko na madalas ay produkto ng kaniyang partikular na sanlibutan. Dapat tingnan muna ang kaisipang Filipino mula sa mga panukat at kalakarang pang-atin nang walang nararamdamang tákot na maliitin at hindî kilalanin ng banyagang pamantayan.”

— Emmanuel C. de Leon, “Pamimilosopiyang Filipino Mula sa Loob Túngo sa Labas”

“Ang pangarap ko, kung ako’y inyong tatanungin, ay makita ang isa sa aking mga kababayan na nakapagsulat ng isang dalikang pilosopikong akda sa [wikang] Filipino na titingalain sa ibáng bansa at magkakaroon ng saysay upang maisalin sa ibáng mga wika. Dahil dito, ang Filipino ay hindî na ituturing na di-kilalang dila at ang diwang Filipino ay matatanyag bílang isa sa mga pinakamahusay.”

— Romualdo E. Abulad, “Kant for Filipinos” (salin ni Emmanuel C. de Leon)