“If the peasants are sufficiently well-fed, then grain production in the country suffices only to meet their needs, but the cities are without grain… In the present circumstances we are still not in a position to allow the peasants to eat as much as they want.”

— Liu Shaoqi to Vasily Kuznetsov

“Lahat ng tao ay may karanasan sa buhay at ang karanasang ito ang siyang batayan ng kanilang pandaigdigang pananaw. Ang kanilang pandaigdigang pananaw din ang siyang bumubuo sa kanilang pilosopiya. Kaya ang pilosopiya ay walang iba kundi ang kabuluhan ng daigdig para sa tao. Ito ang kanyang tanging kasagutan sa kakumbakitan ng buhay-tao. Ito ang kanyang pagpapaliwanag at pagpapakahulugan sa mga pangyayari at mga katayuan sa buong mundo.”

— Florentino T. Timbreza, “Mga Tagapaghawan ng landas ng pilosopiyang Filipino”