“¿Sa paggugol ng̃ mg̃a pinunong bayan sa mg̃a pananalapi, sakaling ilaan sa mg̃a walang wawang kapakanan ay maaari bang makatutol ang namamayan? Bakit hindi.”

— Honorio Lopez, Dimasalang Kalendariong Tagalog, 1920