“Hindî nangangahulugang kulelat ang Filipino kung hindî siyá ang nauna sapagkat ibá naman ang kaniyang pinagmumulang layuning pilosopiko na madalas ay produkto ng kaniyang partikular na sanlibutan. Dapat tingnan muna ang kaisipang Filipino mula sa mga panukat at kalakarang pang-atin nang walang nararamdamang tákot na maliitin at hindî kilalanin ng banyagang pamantayan.”

— Emmanuel C. de Leon, “Pamimilosopiyang Filipino Mula sa Loob Túngo sa Labas”

“Lahat ng tao ay may karanasan sa buhay at ang karanasang ito ang siyang batayan ng kanilang pandaigdigang pananaw. Ang kanilang pandaigdigang pananaw din ang siyang bumubuo sa kanilang pilosopiya. Kaya ang pilosopiya ay walang iba kundi ang kabuluhan ng daigdig para sa tao. Ito ang kanyang tanging kasagutan sa kakumbakitan ng buhay-tao. Ito ang kanyang pagpapaliwanag at pagpapakahulugan sa mga pangyayari at mga katayuan sa buong mundo.”

— Florentino T. Timbreza, “Mga Tagapaghawan ng landas ng pilosopiyang Filipino”