“Ang pangarap ko, kung ako’y inyong tatanungin, ay makita ang isa sa aking mga kababayan na nakapagsulat ng isang dalikang pilosopikong akda sa [wikang] Filipino na titingalain sa ibáng bansa at magkakaroon ng saysay upang maisalin sa ibáng mga wika. Dahil dito, ang Filipino ay hindî na ituturing na di-kilalang dila at ang diwang Filipino ay matatanyag bílang isa sa mga pinakamahusay.”

— Romualdo E. Abulad, “Kant for Filipinos” (salin ni Emmanuel C. de Leon)