“Hindî nangangahulugang kulelat ang Filipino kung hindî siyá ang nauna sapagkat ibá naman ang kaniyang pinagmumulang layuning pilosopiko na madalas ay produkto ng kaniyang partikular na sanlibutan. Dapat tingnan muna ang kaisipang Filipino mula sa mga panukat at kalakarang pang-atin nang walang nararamdamang tákot na maliitin at hindî kilalanin ng banyagang pamantayan.”

— Emmanuel C. de Leon, “Pamimilosopiyang Filipino Mula sa Loob Túngo sa Labas”