“Lahat ng tao ay may karanasan sa buhay at ang karanasang ito ang siyang batayan ng kanilang pandaigdigang pananaw. Ang kanilang pandaigdigang pananaw din ang siyang bumubuo sa kanilang pilosopiya. Kaya ang pilosopiya ay walang iba kundi ang kabuluhan ng daigdig para sa tao. Ito ang kanyang tanging kasagutan sa kakumbakitan ng buhay-tao. Ito ang kanyang pagpapaliwanag at pagpapakahulugan sa mga pangyayari at mga katayuan sa buong mundo.”

— Florentino T. Timbreza, “Mga Tagapaghawan ng landas ng pilosopiyang Filipino”